V?i di?n tch khu khu ?t g?n 100ha, Qu?n th? ngh? d??ng khong nng Sun Beauty Onsen Thanh Ha ??c T?p on Sun Group ?u t? xy d?ng t?i x Qu?ng Yn, huy?n Qu?ng X??ng k?t h?p cc d?ch v? vui ch?i gi?i tr, du l?ch vn ha, chm sc s?c kh?e cao c?p, nh?m s? d?ng v nng t?m gi tr? ngu?n khong nng Qu?ng Yn v?n  ??c bi?t ?n t? lu, nh?ng ch?a ??c ?u t? t??ng x?ng.Theo cc chuyn gia Nh?t B?n, n??c khong nng Qu?ng Yn c nhi?t ? pht l? trn 44 ? C, hm l??ng HS-+S2O3(2-) + H2S ? ng??ng 7,3mg/L, v??t chu?n onsen tr? li?u c?a Nh?t B?n (t? l? l?n h?n 2mg/kg). V v?i tnh axit nh? (PH<7), n??c khong nng Qu?ng Yn ?c bi?t t?t trong vi?c gi?m cng th?ng, i?u tr? cc b?nh mn tnh v? da, tiu ha, cc b?nh l v? kh?p, ti?u ??ng, cao huy?t p, x? v?a ?ng m?ch, gout (Trong ?nh: Ph?i c?nh t?ng th? Qu?n th? ngh? d??ng khong nng Sun Beauty Onsen Thanh Ha).Theo cc chuyn gia Nh?t B?n, n??c khong nng Qu?ng Yn c nhi?t ? pht l? trn 44 ? C, hm l??ng HS-+S2O3(2-) + H2S ? ng??ng 7,3mg/L, v??t chu?n onsen tr? li?u c?a Nh?t B?n (t? l? l?n h?n 2mg/kg). V v?i tnh axit nh? (PH<7), n??c khong nng Qu?ng Yn ?c bi?t t?t trong vi?c gi?m cng th?ng, i?u tr? cc b?nh mn tnh v? da, tiu ha, cc b?nh l v? kh?p, ti?u ??ng, cao huy?t p, x? v?a ?ng m?ch, gout (Trong ?nh: Ph?i c?nh t?ng th? Qu?n th? ngh? d??ng khong nng Sun Beauty Onsen Thanh Ha). https://urlscan.io/result/f61f7fdd-6712-433a-91b8-0bf35c7bdd4f/ https://public.sitejot.com/subeautyonse.html https://cutt.ly/II21jaJ http://www.pearltrees.com/subeautyonsen https://www.diigo.com/profile/subeautyonsen https://getpocket.com/redirect?url=https%3A%2F%2Fsungroupthanhhoa.land%2Fsun-beauty-onsen%2F https://www.instapaper.com/p/subeautyonsen https://linktr.ee/subeautyonsen

ȥå   Խ ʬ Хåå ź ʣ ̾ѹ   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS