Ngy 08/01/2021, Ban Th??ng v? Huy?n ?y L?c S?n  c bu?i lm vi?c v?i Cng ty C? ph?n T?p on M?t tr?i (Sun Group) v? vi?c thuy?t trnh  t??ng th?c hi?n d? n Khu  th? du l?ch sinh thi, vui ch?i gi?i tr cao c?p Yoko Onsen t?i x Qu Ha.Tham d? bu?i lm vi?c, v? pha huy?n L?c S?n c cc ?ng ch: Nguy?n Ng?c i?p - TUV, B th? Huy?n ?y; Bi Vn Hnh - Ch? t?ch HND huy?n; Bi Vn Ka - Ph B th? Th??ng tr?c Huy?n ?y, Ph Ch? t?ch HND huy?n; Bi Vn L?nh - Ph B th? Huy?n ?y, Ch? t?ch UBND huy?n; cc ?ng ch ?y vin Ban Th??ng v? Huy?n ?y; nh lnh ?o UBND huy?n; cc c? quan, ?n v? lin quan; nh lnh ?o ?ng ?y, HND, UBND x Qu Ha v bi?u t??ng xm ?i Thung 1, ?i Thung 2 (x Qu Ha). V? pha t?p on Sun Group c ng Nguy?n Quang Huy - Ch? t?ch T?p on vng th?  v cc ?n v? tr?c thu?c Sun Group. Ngy 08/01/2021, Ban Th??ng v? Huy?n ?y L?c S?n  c bu?i lm vi?c v?i Cng ty C? ph?n T?p on M?t tr?i (Sun Group) v? vi?c thuy?t trnh  t??ng th?c hi?n d? n Khu  th? du l?ch sinh thi, vui ch?i gi?i tr cao c?p Yoko Onsen t?i x Qu Ha.Tham d? bu?i lm vi?c, v? pha huy?n L?c S?n c cc ?ng ch: Nguy?n Ng?c i?p - TUV, B th? Huy?n ?y; Bi Vn Hnh - Ch? t?ch HND huy?n; Bi Vn Ka - Ph B th? Th??ng tr?c Huy?n ?y, Ph Ch? t?ch HND huy?n; Bi Vn L?nh - Ph B th? Huy?n ?y, Ch? t?ch UBND huy?n; cc ?ng ch ?y vin Ban Th??ng v? Huy?n ?y; nh lnh ?o UBND huy?n; cc c? quan, ?n v? lin quan; ban lnh ?o ?ng ?y, HND, UBND x Qu Ha v bi?u t??ng xm ?i Thung 1, ?i Thung 2 (x Qu Ha). V? pha t?p on Sun Group c ng Nguy?n Quang Huy - Ch? t?ch T?p on vng th?  v cc ?n v? tr?c thu?c Sun Group.Pht bi?u k?t lu?n bu?i lm vi?c, ?ng ch B th? Huy?n ?y  by t? quan i?m c?a huy?n gip ? cao ?i v?i  t??ng c?a t?p on Sun Group, v?i mong mu?n nh ?u t? xc ti?n nhanh giai o?n s?p s?a ?u t?, th?c hi?n ?u t? ?c bi?t tm hi?u b?o ch?ng vi?c lm, nng cao ?i s?ng cho ng??i dn ?a ph??ng. cng lc, ch? ?o cc c? quan chuyn mn c?a huy?n, x, xm t?o i?u ki?n thu?n l?i Tr? gip nh ?u t? th?c thi th?c hi?n  t??ng. https://dautubds.land/sun-group-hoa-binh/

ȥå   Խ ʬ Хåå ź ʣ ̾ѹ   ñ측 ǽ   إ   ǽRSS
Last-modified: 2022-01-09 () 19:40:58 (171d)